Slik vet du hva det koster

Import fra Kina

Import fra Kina blir fortsatt enklere og mer tilgjengelig, både som virksomhet og som privatperson. Her går vi gjennom de viktigste overveielsene og begrepene, så du er rustet til import.

Priser på import fra Kina

Når du overveier å importere varer fra Kina, uansett om det er med henblikk på videresalg eller til forbruk, så er en av de avgjørende faktorene hvor mye den samlede produktomkostningen blir, også kjent som «total landed cost».

Denne omkostningen er den samlede prisen du har betalt for produktet, når det står på ditt lager eller din adresse i Norge og du kan ta det i bruk eller videreselge det. En annen måte å si det på, er at der er kjøpsprisen, inklusiv alle påløpte omkostninger.

I noen sammenhenger tar man avgifter, toll og merverdiavgift med i denne omkostningen – og i noen gjør man ikke det. Det mest riktige bildet, er å ta disse omkostningene med, for å gjøre det importerte produktets pris sammenlignbart med alternativet, som kan være å kjøpe lokalt innenfor Norges grenser.

Prisen for import fra Kina inkluderer alle forskjellige elementer, som det er nødvendig å forstå for å finne den samlede omkostningen:

 1. Prisen for produktet
 2. Transportomkostninger
 3. Forsikringsomkostninger
 4. Toll, merverdiavgift og eventuelle avgifter

Prisen for selve produktet forhandler du med din leverandør. Her skal du være oppmerksom på at prisen avhenger av, utover selve produktet, også av de handelsbetingelsene dere avtaler. Handelsbetingelsene avgjør hvor eierskapet av varene overføres fra selger til kjøper, og dermed også omkostninger til transport og forsikring.

Ved import fra Kina, er de handelsbetingelsene som oftest benyttes «Free on Board» (FOB) eller «Ex-Works» (EXW).

FOB eller Ex-works ved import fra Kina?

FOB betyr at din leverandør bærer alle omkostninger ved utførsel av produktet fra Kina og transporterer det til havnen, togterminalen eller flyplassen, samt omkostninger forbundet med å håndtere produktet inntil det er lastet på et skip, tog eller fly.

Når du forhandler på FOB-basis med din leverandør, vil leverandørene i Kina ta utgangspunkt i sin salgspris for produktet og legge den forventede omkostningen for utførsel, transport og håndtering til den prisen du får presentert.

Du kan som oftest ikke skille disse elementene fra hverandre i dine forhandlinger, noe det i utgangspunktet heller ikke er behov for, for å finne den totale omkostningen.

Leverandørens omkostninger for å bringe ditt produkt til havnen, terminalen eller flyplassen, avhenger således av hvor i Kina godset skal lastes. Derfor vil forhandlinger på FOB-basis alltid inkludere et spesifikt sted, hvor eierskapet og omkostningene forbundet med dine varer går fra din leverandør til deg.

 

Ved import fra Kina, kan det f.eks. være «FOB Shenzhen», «FOB Shanghai» eller «FOB Ningbo». Ut fra dette, kan du så lese at omkostningen frem til godset står på skipet, toget eller er i flyet i den gjeldende by, er inkludert i den prisen du betaler til leverandøren.

Ved «EXW» er det en smule annerledes. I dette tilfellet overdras eierskap og omkostninger forbundet med produktet fra din leverandør til deg, som importør ved leverandørens fabrikk eller pakkhus.

Det betyr at den prisen dere forhandler, utelukkende er prisen for å produsere produktet, og derfor skal du regne inn alle omkostninger forbundet med utførsel fra Kina og transportere det fra leverandørens fabrikk i dine totale omkostninger.

Handelsbetingelsen «EXW» skal også være etterfulgt av et bynavn eller et kjent sted, f.eks. «EXW Wuhan», «EXW Guangzhou» eller «EXW Tianjin». På den måten er det klart angitt hvorfra du skal forvente å dekke omkostningene for å få produktet hjem til Norge.

Dermed vil den prisen du forhandler med din leverandør ved import fra Kina intuitivt være lavere ved «EXW» handelsbetingelser enn den er ved «FOB».

Dette kan du ta med i dine betraktninger, når du skal finne den beste samlede pris for ditt produkt.

For små forsendelser (mindre enn ~15 kubikkmeter), vil en «FOB» løsning ofte gi den lavest samlede omkostningen, idet din leverandør kan oppnå stordriftsfordeler ved å transportere din forsendelse til havnen, togterminalen eller flyplassen og dermed oppnå en lavere omkostning på innlandstransporten i Kina.

pris på import fra kina

Transportomkostninger ved import fra Kina

Transportomkostningene fra Kina avhenger utover handelsbetingelsene, som beskrevet ovenfor, av valg av transportløsning. Handelsbetingelsene avgjør hvorvidt lokale omkostninger i Kina, skal inkluderes i transportomkostningene eller ikke.

Du behøver som et utgangspunkt ikke kjenne detaljene om de lokale omkostningene i Kina, men det er avgjørende at du finner transportomkostninger som passer med de handelsbetingelsene du har avtalt med din leverandør.

Så har dere f.eks. avtalt «FOB Ningbo», vil du få et feil bilde, hvis du innhenter transportomkostninger fra «EXW Ningbo», idet de lokale omkostningene i Kina i dette tilfellet vil være inkludert i både den prisen du betaler til din leverandør og i dine transportomkostninger.

Ved import fra Kina, benyttes enten sjøfrakt, luftfrakt eller transport med godstog. Mens sjøfrakt som et utgangspunkt er den billigste løsningen og luftfrakt den mest kostbare, er sjøfrakt også den som tar lengst tid og luftfrakt den raskeste.

Dog med de unntak at for små forsendelser (typisk under 0,5-1 kubikkmeter) er luftfrakt ofte billigere enn sjøfrakt, samt at transport med godstog normalt kun kan betale seg for større forsendelser (typisk over 5-8 kubikkmeter), eller veldig tunge forsendelser (typisk over ~250kg per kubikkmeter).

Fragt til Kina fra Danmark

Når du finner transportomkostningen fra Kina, er det viktig å få den fulle omkostningen helt frem til din leveringsadresse, hvis du skal finne den samlede omkostningen for produktet.

Ofte når du henvender deg direkte til speditører eller transportutbydere, er det nødvendig å sikre deg at lokale omkostninger i Norge, utbringing og tollbehandling er inkludert i prisen.

Er det ikke det, så skal prisene på disse elementene opplyses, for at du kan finne din samlede omkostning. For transportløsninger du finner her på portalen, er disse elementene alltid med i den prisen du blir vist. Dette er også angitt ved at det er en «all-in» pris du får opplyst.

Nedenfor er det angitt noen priseksempler for import fra Kina.

FOB Shanghai – Oslo
3,4 m³ / 1.230 kg – Sjøfrakt
NOK 15.750 (all-in)

EXW Guangzhou – Bergen
5,6 m³ / 1.750 kg – Sjøfrakt
NOK 28.755 (all-in)

FOB Ningbo – Stavanger
0,8 m³ / 54 kg – Luftfrakt
NOK 13.450 (all-in)

EXW Chengdu – Kristiansand
12 m³ / 6.200 kg – Godstog
NOK 49.180 (all-in)

Hvorfor bestille hos Transporteca?

Å velge en digital speditør gir mange fordeler fremfor en tradisjonell

Forsikring ved import fra Kina

Ved internasjonal godstransport, uansett om dine produkter kommer fra Kina, eller andre land, så er transportørens ansvar begrenset av internasjonale konvensjoner.

Det er forskjellige konvensjoner som dekker forskjellige former for transport. Nedenfor er det en oversikt over de gjeldende ansvarsbegrensningene.

Lufttransport: NOK235 per kg
Togtransport: NOK 110 per kg
Sjøtransport: Maks NOK 24 per kg / NOK 8.560 per enhet (f.eks. palle)

I praksis betyr dette at hvis dine produkter skulle bli skadet, eller komme bort under transport, så er transportøren ikke ansvarlig for å erstatte deg med en verdi som overstiger ovenstående begrensninger.

Dog med det lille unntaket, at hvis skaden har skjedd ved fortsett, er transportøren fullt erstatningspliktig.

import fra kina til Norge

Uderover risikoen for at miste en stor del af værdien af dine produkter, hvis de bliver beskadiget eller går tabt under transport, er der en risiko forbundet specifikt med søtransport.

Hvis et skib, som man har gods om bord på, kommer i fare, og forsætligt må ofre skibet, dele af skibets samlede ladning, eller afholde udgifter til at frelse skibet eller ladningen, så hæfter godsejere med varer om bord på skibet solidarisk. Dette er tilfældet, selvom der handles med forsæt (hvilket oftest er tilfældet i en sådan situation).

Sker dette, vil rederiet erklærer groshavari, eller fælleshavari, også kendt som ”general average”, og fordele omkostningerne baseret på den vægt af det gods, hver enkelt godsejer havde om bord på skibet.

Selvom dette sker meget sjældent, så kan byrden blive høj for den enkelte importør, f.eks. i tilfælde hvor et skib og dets samlede last går tabt, hvor den ofte kan overstige værdien af dit gods.

For at sikrer sig mod disse risici, og kunne være sikker på at få dækket de samlede omkostninger i tilfælde af skade eller tab af gods under transport, kan man tegne en transportforsikring.

Denne bliver ofte tegnet for den enkelte transport og specifikt gods, som bliver transporteret, alternativt kan den tegnes sammen med en eventuel lagerforsikring.

Varer fra Kina

Forsikringsværdien beregnes lidt forskelligt, afhængig af om importøren er erhverv eller privat. I tilfælde af groshavari, vil transportforsikringen som oftest dække den fulde værdi af tabet, også når dette overstiger den forsikrede værdi.

For erhverv, udgør den forsikrede værdi indkøbsprisen på godset (det vil sige den pris du har betalt din leverandør i Kina), prisen på transporten, samt en imaginær margin på 10%.

Told og afgifter samt forventet profit kan således ikke forsikres. Årsagen er at told og afgift afholdes på den faktiske godsværdi, og hvis godset går tabt eller er beskadiget, vil denne værdi være reduceret, og dermed bliver told og afgiftsbetalingen mindre eller bortfalde.

Forventet profit dækkes ikke, da princippet er at forsikringen skal dække dine omkostninger, således du kan blive stillet i den samme situation som hvis godset var kommet frem uden skader eller tab, hvor udgangspunktet er, at du så kan genkøbe tilsvarende produkter med din erstatning, få dem transporteret, og fortsat opnå din forventede profit.

Den imaginære margin er en værdi tiltænkt at dække indirekte og uforudsete omkostninger i forbindelse med tab eller skade på dine produkter.

Kinesisk Eksportlicens

Utover risikoen for å miste en stor del av verdien av dine produkter, hvis de blir skadet eller går tapt under transport, er det en risiko forbundet spesifikt med sjøtransport.

Hvis et skip man har gods om bord på, kommer i fare og forsettelig må ofre skipet, deler av skipets samlede last, eller avholde utgifter til å redde skipet eller lasten, så hefter godseiere med varer om bord på skipet solidarisk. Dette er tilfellet, selv om det handles med fortsett (hvilket oftest er tilfellet i en slik situasjon).

Skjer dette, vil rederiet erklære grosshavari, eller felleshavari, også kjent som «general average» og fordele omkostningene basert på den vekt av det godset hver enkelt godseier hadde om bord på skipet.

Selv om dette skjer svært sjeldent, så kan byrden bli høy for den enkelte importør, f.eks. i tilfeller hvor et skip og dets samlede last går tapt, da den ofte kan overstige verdien av ditt gods.

For å sikre seg mot disse risisi og kunne være sikker på å få dekket de samlede omkostningene i tilfelle av skade eller tap av gods under transport, kan man tegne en transportforsikring.

Denne blir ofte tegnet for den enkelte transport og spesifikt gods som blir transportert, alternativt kan den tegnes sammen med en eventuell lagerforsikring.

Forsikringsverdien beregnes litt forskjellig, avhengig av om importøren er næring eller privat. I tilfelle av grosshavari, vil transportforsikringen som oftest dekke den fulle verdien av tapet, også når dette overstiger den forsikrede verdien.

For næring, utgjør den forsikrede verdien innkjøpsprisen på godset (det vil si den prisen du har betalt din leverandør i Kina), prisen på transporten, samt en imaginær margin på 10%.

Toll og avgifter samt forventet profitt kan dermed ikke forsikres. Årsaken er at toll og avgifter holdes på den faktiske godsverdien og hvis godset går tapt eller er skadet, vil denne verdien være redusert og dermed blir toll og avgiftsbetalingen mindre eller bortfaller.

Forventet profitt dekkes ikke, da prinsippet er at forsikringen skal dekke dine omkostninger, således du kan bli stilt i den samme situasjonen som hvis godset var kommet frem uten skader eller tap, hvor utgangspunktet er at du så kan kjøpe tilsvarende produkter med din erstatning, få dem transportert og fortsatt oppnå din forventede profitt.

Den imaginære marginen er en verdi tiltenkt å dekke indirekte og uforutsette omkostninger i forbindelse med tap eller skade på dine produkter.

For private importører beregnes den forsikrede verdi som innkjøpsprisen på godset, prisen på transporten samt merverdiavgift.

Hvis du har tegnet transportforsikring, kan du dermed forvente å få opptil en full erstatning for å gjennanskaffe produktet og avholde alle omkostninger for å få det frem til din adresse, hvis det skulle oppstå skader eller tap.

Merverdiavgift inngår i forsikringsverdien for private importører, da denne avholdes innen godset utleveres og derfor er en reell omkostning for importøren. Imaginær margin er ikke relevant for private importører, da produktet ikke importeres med henblikk på videresalg.

Når du bestiller transport her på portalen, beregnes din forsikringsverdi automatisk, mot at du angir den prisen du har betalt din leverandør for produktet. Forsikringen kan så tilføyes transportløsningen, når du gjennomfører din bestilling.

Prisen på transportforsikring avhenger av den forsikrede verdien, som beskrevet ovenfor. Her er det angitt noen eksempler for prisen på transportforsikring ved import fra Kina.

EXW Shenzhen – Stavanger
Forsikringsverdi NOK 24.430 – Sjøfrakt
Pris for forsikring NOK 275

FOB Xiamen – Bergen
Forsikringsverdi NOK 58.310 – Luftfrakt
Pris for forsikring NOK 1.090

FOB Dalian – Oslo
Forsikringsverdi NOK 194 025 – Godstog
Pris for forsikring NOK 2.112

FOB Guangzhou – Trondheim
Forsikringsverdi NOK 680.100 – Sjøfrakt
Pris for forsikring NOK 7.403

Når du tegner en transportforsikring, mottar du en forsikringspolise som angir den forsikrede verdien, samt hvordan du skal forholde deg, dersom det skulle oppstå skader eller tap.

Toll, merverdiavgift og særavgifter ved import fra Kina

De fleste varer krever ingen importlisenser eller andre tillatelser, og kan enkelt føres inn i Norge. Imidlertid er visse varer underlagt spesielle krav. Derfor er det alltid lurt å gjøre seg kjent med reglene og forskriftene for det spesifikke produktet du ønsker å importere

import toll fra kina

Toll

De fleste varer er tollfrie. Som en tommelfingerregel er det kun toll på tekstiler og næringsmilder (mat og drikke). Hvis du importerer avgiftspliktige varer, må toll betales til Tolletaten. For å finne ut avgiftsbeløpet på varene du planlegger å importere, må du først slå opp det spesifikke varenummeret, som bestemmer hvordan varene er klassifisert. For informasjon om varenumre, vennligst sjekk Tolltariffen.

Tolllager

Når du importerer varer til Norge blir varene dine fraktet til et tollager ved ankomst. Det er et sted for lagring av ufortollede varer før de blir fortollet. Vær oppmerksom på at norske tolllagre ikke eies av Tolletaten, men derimot kun er godkjent av Tolletaten. Vanligvis har speditørene disse lagringsanleggene.

For at varene dine skal bli utlevert må de først tollekspederes, med andre ord ‘fortolles’

Fortolling

Vanligvis vil speditøren fortolle varene dine, noe som innebærer å deklarere varene elektronisk og videresende all relevant informasjon til Tolletatens fortollingssystem TVINN.

Alt dette skjer elektronisk, slik at verken du eller speditøren trenger å oppsøke Tolletaten for å klarere varene dine.

Vær oppmerksom på at selv om du bruker en speditør til fortollingen, er det ditt ansvar at din import og fortolling er i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Tollkreditt

Som et selskap som driver med import har du muligheten til å få Tollkreditt. Tollkreditt gjør det lettere for deg å betale toll og andre avgifter.

Alle betalingsfrister blir utsatt til den 18. neste måned. Uten tollkreditt er du pålagt å betale alle gebyrer på tidspunktet for fortollingen.

Merverdiavgift

Som en tommelfingerregel må du innrapportere og/eller betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.

Merverdiavgiften blir årlig bestemt av Stortinget og er for tiden 25% – unntatt på ‘næringsmidler’, som har en lavere mva på 15%.

Beregning av Merverdiavgiften skjer på grunnlag av tollverdien. Tollverdien dekker alle kostnader knyttet til importen din, for eksempel kostnader for produktet, frakt, forsikring og eventuelle toll- og særavgifter.

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftregisteret må du ikke glemme at det,er ditt ansvar å beregne og registrere Merverdiavgiften ved import til Skatteetaten via mva-meldingen.

Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, betaler du alle skatter til speditøren eller til Tolletaten.

import av varer fra kina til Norge

Særavgifter

På enkelte varer må du betale særavgifter. Særavgifter pålegges visse varer for å begrense import og produksjon.

Følgende varer er gjenstand for punktavgift:

 • Alkoholfrie drikkevarer
 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Drikkevareemballasje
 • Engangsavgift (bil og kjøretøy)
 • Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)
 • Mineralske produkter (deriblant drivstoff)
 • NOx
 • Sjokolade- og sukkervarer
 • Smøreolje
 • Sukker
 • Teknisk etanol
 • Tobakk
 • Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

Hvis du ikke er registrert for en bestemt særavgift, må du betale alle (obligatoriske) skatter til speditøren eller til Tolletaten.

Hvis du er registrert for den spesifikke særavgiften, betaler du Skatteetaten og må rapportere de respektive særavgiftene elektronisk i ‘skattemelding for særavgifter’ (særavgiftsmeldingen).

Er det første gang du importerer? Les mer her.